Du er her: Om os > Læreplaner og vores forestillinger

Pædagogiske læreplanstemaer & Børnekulissens forestillinger

Læs her om, hvordan Børnekulissens forestillinger relaterer til læreplanstemaerne

- generelt og specifikt for hver forestilling. 


Alsidig personlig udvikling

Når et barn hører en historie eller ser teater, oplever barnet gennem sine sanser og sine følelser. Barnet identificerer sig med personerne i fortællingen og oplevelsen, hvilket skaber en spejling, så barnet bliver bevidst om sig selv gennem mødet med ”det andet”. 
   I Børnekulissen inddrager vi ofte i vores teaterforestillinger børn på scenen som aktive skuespillere. For disse børn sker denne identifikation og spejling i endnu højere grad. Gennem en rolle, kan barnet også udleve sider af sig selv som er vigtige for barnets selvforståelse og sjælelige udvikling. Derudover styrker det barnets lyst og mod til at blive set af andre.  

Sociale kompetencer

At se teater eller høre historier sker i et forpligtende fællesskab, hvor det enkelte barn deltager på fællesskabets præmisser. Dette udvikler barnets koncentration og opmærksomhed, hvilket er forudsætningen for at kunne indgå i et dialogisk og lyttende samvær med andre mennesker.
   Når et barn ser teater eller hører historier, bruger barnet sin forestillingsevne og fantasi. Barnet øver sig i at afkode, hvornår konkrete handlinger skal forstås abstrakt. Derfor udvikler teater og fortælling børns evne til at lege og indgå i en ”lade-som-om”-verden. Teater og historier kan også tilbyde børnene inspiration til deres egen leg, da den fælles oplevelse skaber en fælles reference som skaber rammen om legen. 

Sproglig udvikling

At se teater udvikler i høj grad børnenes evne til at afkode kropssprog, mimik og stemme og dermed deres empati og situationsfornemmelse. Derudover kan en teaterforestilling og en historie tilbyde børnene nye ord ud fra bestemte temaer, hvilket styrker barnets ordforråd. De får også erfaringer og forståelse for sprogets nuancer og mange udtryksformer.
   Da et ord skal høres og bruges mange gange for at være del af barnets aktive ordforråd, har vi til alle vores forestillinger udviklet pædagogisk materiale, f.eks. minibøger. Dette giver mulighed for at både pædagoger og forældre kan snakke med barnet om teateroplevelsen. Når historien læses med barnet genkaldes situationer, stemninger og ord, hvilket ikke blot styrker barnets ordforråd, men også barnets hukommelse og situationsuafhængige sprog.

Krop og bevægelse

I Børnekulissens forestillinger lægger vi vægt på, at barnet oplever gennem alle sanser. Ofte bliver publikum inddraget gennem fysiske handlinger og i vores pædagogiske materiale er den kropslige og sanselige dimension ofte central. 

Kulturelle udtryksformer og værdier

En vigtig del af barnets kulturelle dannelse er at se teater og høre historier. Det lærer at fortolke andres kulturelle symbolske udtryk, og får kendskab til, hvordan man kan formidle en fortælling. Barnets egen fortællekompetence styrkes, når barnet inddrages aktivt i en teaterforestilling eller en historie. 
   Når børnene har indflydelse på historien, styrkes også deres egen børnekultur, da det skabende produkt bærer præg af børnenes egen forestillingsverden, fantasi og humor. Når fortællingerne sker i et samarbejde, får børnene ejerskab til det, der skabes. De indlever sig følelsesmæssig og sanseligt i skabelsesprocessen, hvilket fordrer barnets æstetiske erkendelsesproces og deres kreativitet. 


 

Hatteteater - læs om forestillingen

Alsidig personlig udvikling

Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. 
I Hatteteater er det børn fra publikum, der er skuespillere i de historier, der bliver fortalt. Når børn ser andre børn spille teater, skaber det en identifikation hos de som kigger på. Dels identificerer de sig med, hvordan det ville være at være med, og dels identificerer de sig med de roller, der bliver repræsenteret, da det er roller som er populære og kendte fra deres egen børnekultur. Denne identifikation giver mulighed for at barnet bliver spejlet i sin selvforståelse og identitet.  
   Som deltager i Hatteteater har barnet ret til både at sige til og fra. Barnet kan være med på sine egne præmisser og har mulighed for både at mærke og udtrykke sine grænser, sin lyst og sit mod. I Hatteteater får barnet mulighed for at udfolde sin fantasi og forestillingsevne, og teatrets symbolske form giver rum til undersøgelse af følelser og handlinger.  

Kulturelle udtryksformer og værdier

Dagtilbud skal give børn mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv at udtrykke sig æstetisk.
I Hatteteater tager historierne sit udgangspunkt i børnenes valg af roller. Disse roller er kulturelle arketyper, som sættes i spil og som samtidig fortolkes i et kulturelt fællesskab. Gennem Hatteteater får publikum et inddirekte kendskab til fortællestrukturer og teatrets form.  Da Hatteteater sker i et skabende samspil med sit børnepublikum, bærer forestillingen præg af børnenes egen kultlur og forestilllingsverden. I Hatteteater kan børnene - ligesom i leg - give udtryk for indtryk. Vi reflekterer, sorterer og skaber mening i vores indtryk i fællesskab med andre. 

Sociale kompetencer

Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer.
I Hatteteater har publikum stor indflydelse på historierne, da historiefortælleren er åben for de forslag som publikum kommer med. Hatteteatret er derfor karakteriseret af samskabelse og fællesskab, hvor alles bud og bidrag er vigtige. Hatteteatrets form minder om børns egen leg, da handlingen i historierne hele tiden forhandles. Ofte giver Hatteteater inspiration til at børnene gentager historiernes temaer i deres efterfølgende leg. Hatteteatret styrker dermed børnens sociale kompetencer og samspil med andre.  
 

 

Ulvehyl og Bjørneklo - læs om forestillingen

Alsidig personlig udvikling

Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. 

Forestillingens tema er venskab og uvenskab, hvilket er et tema som også optager 3-6 årige børn. I Ulvehyl og Bjørneklo er børnene ikke direkte involveret i konflikten mellem de to indianerhøvdinge. De oplever den på afstand, og kan se, hvordan en konflikt kan opstå, men også hvordan man som individ kan hjælpe andre med at løse en konflikt. Efter forestillingen får børnene en minibog med hjem. Bogen indeholder historien og spørgsmål, der giver anledning til at reflektere over temaet venskab.  
Kulturelle udtryksformer og værdier
Dagtilbud skal give børn mulighed for at opleve kunst og kultur og for selv at udtrykke sig æstetisk.
Forestillingen er en totalteaterforestilling, hvor alle fra publikum deltager som skuespillere i historien. Alle børnene oplever at være i et fælles fiktionelt univers, hvor alles bidrag og medleven er vigtig. Udover at få en erfaring som skuespiller, får børnene også indsigt i indianernes kultur. 

Sociale kompetencer

Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. 
Ulvehyl og Bjørneklo handler om samspil, hjælpsomhed, sammenhold og konflikter. Indianerhistoriens handling afspejler en række situationer som kendes fra de 3-6 åriges hverdag: To høvdinge er gode venner men bliver uvenner uden en egentlig god grund. Det går ud over dem selv, deres børn og alle andre. Heri ligger forestillingens pædagogiske oplæg til genkendelse, refleksion og diskussion af konflikter, samt et budskab om anerkendelse og accept som grundlæggende værdier.